Warunki Usług Pakietu Abonamentowego

Warunki Usług Pakietu Abonamentowego Cheepro sp.z o.o.

Ostatnia modyfikacja: 28.02.2021 r.

 

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków (“Umowy”).

 

Korzystając lub uzyskując dostęp do Usług Pakietu Abonamentowego świadczonych przez Cheepro sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000797370, NIP 7123390746 („Cheepro”, „Spółka”, „my” lub „nas”), Użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował niniejszą Umowę.

 

Niniejsza Umowa może być okresowo aktualizowana zgodnie z postanowieniami opisanymi w treści Umowy. Użytkownik odpowiada za regularne przeglądanie najnowszej wersji niniejszej Umowy, opublikowanej pod adresem: https://cheepro.pl/pl/subscription-plan/ . Cheepro zobowiązuje się powiadamiać o wszelkich zmianach, które zdaniem Cheepro będą istotnie wpływały na treść niniejszej Umowy. Użytkownik będzie wyrażać zgodę na wprowadzone zmiany poprzez dalsze korzystanie z Usług Pakietu Abonamentowego. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszej Umowy - data „Ostatniej Modyfikacji” zostanie zaktualizowana.

 

Niniejsza Umowa dotyczy „Usług Pakietu Abonamentowego”, które są usługami, do których Użytkownik uzyskuje dostęp lub które kupuje za pośrednictwem strony internetowej Cheepro lub aplikacji mobilnych Cheepro, włącznie z ofertą spersonalizowaną.  Pozostałe warunki, takie Polityka Prywatności i Polityka plików cookies są dostępne pod adresami: https://cheepro.pl/pl/privacy-notice/ oraz https://cheepro.pl/pl/polityka-plikow-cookies/ .

 

Korzystając z Usług Pakietu Abonamentowego Cheepro, Użytkownik potwierdza, że:

A.      będzie korzystać z Usług Pakietu Abonamentowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wyłącznie w celach biznesowych i zawodowych;

B.      ma ukończone co najmniej 18 lat lub w inny sposób może zawrzeć prawnie wiążącą umowę;

C.      akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać niniejszą Umowę;

D.     jeśli korzysta z Usług Pakietu Abonamentowego jako przedstawiciel innego podmiotu gospodarczego, ma prawo do zawarcia prawnie wiążących umów w imieniu tego podmiotu;

E.      ponosi odpowiedzialność za każdą osobę, która korzysta z Usług Pakietu Abonamentowego za pośrednictwem konta Użytkownika, w tym swoich pracowników, konsultantów lub kontrahentów („Upoważnieni Użytkownicy”).

 

I.                    Definicje Cheepro

Definicje, które mają specjalne znaczenie w niniejszej Umowie są zapisane wielką literą. Niezależnie od definicji wprowadzonych w pozostałych sekcjach Umowy, poniżej przedstawione wyrażenia kolejno oznaczają:

1)      „Treści” to ogólny termin, który oznacza wszystkie informacje i dane (takie jak tekst, obrazy, zdjęcia, filmy, audio oraz dokumenty) w dowolnym formacie, które zostały przesłane, pobrane lub w inny sposób umieszczone zostały w Usługach Pakietu Abonamentowego.

2)      „Treści Klienta” to treści, które Użytkownik lub jego Upoważnieni Użytkownicy dostarczają lub przesyłają do Usług Pakietu Abonamentowego.

3)      „Wzmianki” to treści, które tworzy osoba trzecia (tj. podmiot nie będący Użytkownikiem, Upoważnionym Użytkownikiem lub Cheepro) oraz treści, które pozyskiwane są w imieniu i na polecenie Użytkownika z Sieci Społecznościowych lub innych Usług Osób Trzecich, które Użytkownik dołącza do Usług Pakietu Abonamentowego. Celem uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że posty opublikowane przez obserwujących Użytkownika, które pojawiają się na stronie Użytkownika w Sieciach Społecznościowych, będą uważane za Wzmianki.

4)      „Usługi Pakietu Abonamentowego” to wszelkie usługi, do których Użytkownik uzyskuje dostęp lub, które kupuje za pośrednictwem stron internetowych cheepro.pl , cheepro.com (oraz obecnych i przyszłych subdomen Cheepro) lub aplikacje mobilne, przy czym do Usług Pakietu Abonamentowego nie zalicza się Spersonalizowana Oferta i Usługi Osób Trzecich, które podlegają innym warunkom.

5)      „Usługi Osób Trzecich” to usługi, które nie są świadczone przez Cheepro, ale można uzyskać do nich dostęp lub korzystać w związku z Usługami Pakietu Abonamentowego. Należą do nich „Sieci Społecznościowe”, czyli serwisy społecznościowe obsługiwane przez Usługi Pakietu Abonamentowego (takie jak Twitter, Facebook, LinkedIn i Instagram).

6)      „Użytkownik”, „Klient” oraz inne podobne terminy oznaczają osobę lub osobę prawną uzyskującą dostęp do lub korzystającą z Usług Pakietu Abonamentowego. Aby uniknąć wątpliwości, jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług Pakietu Abonamentowego i korzysta z nich w imieniu podmiotu gospodarczego (na przykład pracodawcy) lub innej osoby prawnej, „Użytkownik” lub „Klient” oznacza wówczas podmiot gospodarczy lub inną osobę prawną, w imieniu której Użytkownik korzysta z Usług Pakietu Abonamentowego.

 

II.                  Usługi Pakietu Abonamentowego Cheepro

1.      Z zastrzeżeniem pozostałej części niniejszej Umowy, umożliwiamy Użytkownikowi i jego Upoważnionym Użytkownikom dostęp do Usług Pakietu Abonamentowego i korzystanie z nich w sposób określony w Umowie oraz w pakiecie, który wybrał. Użytkownik nie może korzystać z Usług Pakietu Abonamentowego ani uzyskiwać do nich dostępu w żaden inny sposób, na przykład za pomocą robotów, robotów indeksujących lub technologii ekstrakcji danych ze stron WWW typu „scraping”, „spider” itp.

2.      Usługi Pakietu Abonamentowego stale poddawane są modyfikacjom. Cheepro uprawniony jest zmienić Usługi Pakietu Abonamentowego na przykład modyfikując, dodając lub usuwając funkcje w dowolnym momencie, z dowolnego powodu. Cheepro uprawiony jest decydować czy powiadomić Użytkownika o tych zmianach. Każdy Użytkownik akceptuje, że Cheepro nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani jakiejkolwiek osoby trzeciej za modyfikację, zmianę ceny, zawieszenie lub zaprzestanie jakichkolwiek Usług Pakietu Abonamentowego.

3.      Usługi Pakietu Abonamentowego współdziałają z Sieciami Społecznościowymi i zależą od dostępności tych Sieci Społecznościowych oraz funkcji, które Sieci Społecznościowe udostępniają, których to Sieci Społecznościowych Cheepro nie kontroluje, i które mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jeśli w dowolnym momencie Sieć Społecznościowa przestanie udostępniać niektóre lub wszystkie jej funkcje, lub przestaną być one dostępne na rozsądnych warunkach określonych przez Cheepro, Cheepro według własnego uznania (każda „Zmiana Interfejsu API”) uprawniony jest zaprzestać zapewniać dostęp do tych funkcji i nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej osoby trzeciej za jakąkolwiek taką zmianę.

 

III.                Zasady Dopuszczalnego Użytkowania

Użytkownik i wszyscy Upoważnieni Użytkownicy korzystający z konta w ramach Usług Pakietu Abonamentowego zobowiązani są przestrzegać postanowienia Umowy, Zasady Dopuszczalnego Użytkowania oraz wszystkie przepisy prawa. Jeśli Cheepro poweźmie uzasadnione przekonanie, że Użytkownik naruszył Umowę, Zasady Dopuszczalnego Użytkowania lub jakikolwiek obowiązujący przepis prawa, może w dowolnym momencie i bez powiadomienia usunąć dowolną z Treści Klienta oraz zawiesić, ograniczyć lub zlikwidować konto Użytkownika lub dostęp do Usług Pakietu Abonamentowego.

 

IV.               Treści Klienta

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści Klienta. Możemy, ale nie musimy, sprawdzać, filtrować, blokować lub usuwać Treści, w tym Treści Klienta.

 

V.                 Przesłane Treści

Jeśli Użytkownik korzysta z Usług Pakietu Abonamentowego w celu organizacji konkursów lub w inny sposób nawołuje osoby trzecie o przesłanie treści za pośrednictwem Usług Pakietu Abonamentowego („Przesłane Treści”), potwierdza i akceptuje, że:

1)      Usługi Pakietu Abonamentowego nie przyczyniają się do przestrzegania jakichkolwiek praw, zasad lub przepisów, które mogą mieć zastosowanie do gromadzenia lub wykorzystywania Przesłanych Treści, co leży wyłącznie w zakresie odpowiedzialności Użytkownika;

2)      Cheepro nie ponosi odpowiedzialności za Przesłane Treści wobec Użytkownika ani żadnej osoby trzeciej i nie gwarantuje, że Przesłane Treści uzyskane lub wyświetlone za pośrednictwem Usług Pakietu Abonamentowego są dokładne lub kompletne.

 

VI.               Account Information

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za kompletność, bezpieczeństwo, poufność i dokładność informacji o koncie, które nam przekazuje. Użytkownik powinien natychmiast powiadomić Cheepro o każdym nieautoryzowanym dostępie lub wykorzystaniu danych logowania lub konta.

 

VII.             Treści i Usługi Osób Trzecich

1.      Cheepro nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane przez inne osoby, w tym Wzmianki i treści z Usług Osób Trzecich (takie jak treści z Sieci Społecznościowych i treści w aplikacjach). Użytkownik i każda inna osoba, która korzysta z Usług Pakietu Abonamentowego, rozumie i potwierdza, że jest świadoma, iż korzystając z Usług Pakietu Abonamentowego może uzyskać dostęp do treści, które mogą być niezgodne z prawem, obraźliwe, szkodliwe, nieprawdziwe, niedokładne lub w inny sposób nieodpowiednie. Cheepro nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani jakiejkolwiek osoby trzeciej za treści dostarczone przez inne podmioty.

2.      Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi Osób Trzecich lub kupuje ją za pośrednictwem Usług Pakietu Abonamentowego na własne ryzyko. Relacje Użytkownika z dostawcą Usług Osób Trzecich stanowią część umowy pomiędzy tymi podmiotami. Celem uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Cheepro nie ponosi odpowiedzialności za Usługi Osób Trzecich, jak również nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej osoby trzeciej za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z Usług Osób Trzecich.

3.      Użytkownik włączając lub uzyskując dostęp do Usługi Osób Trzecich, udziela im zgody na dostęp do jego danych lub ich przetwarzanie w sposób wymagany do działania Usługi Osób Trzecich. Cheepro nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie, wykorzystanie, zmianę lub usunięcie danych Użytkownika, jak również nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani jakiejkolwiek osoby trzeciej za dostęp do danych Użytkownika przez Usługę Osoby Trzeciej.

4.      Cheepro jest uprawniony, jednak niezobowiązany do przeglądania, weryfikowania, oznaczania, modyfikowania, filtrowania, blokowania lub usuwania treści w ramach Usługi Osób Trzecich. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich umów i innych wymagań prawnych, które dotyczą Usług Osób Trzecich.

 

VIII.           Ochrona danych i RODO

Jeśli korzystanie z Usług Pakietu Abonamentowego obejmuje przetwarzanie Treści, które zawierają „dane osobowe”, które podlegają Ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych (UE) 2016/679 - Użytkownik zawrze Dodatek do Przetwarzania Danych („DPA”) z Cheepro. W celu zawarcia DPA Użytkownik wyśle do Cheepro wiadomość e-mail z prośbą o przesłanie DPA. Po otrzymaniu wiadomości Użytkownika Cheepro niezwłocznie wyśle Użytkownikowi Dodatek do Przetwarzania Danych Cheepro, który to dokument Użytkownik przeczyta, wypełni, podpisze oraz odeśle do Cheepro.  

 

IX.                Poufność

Użytkownik winien zachować w całkowitej poufności udostępnione mu przez Cheepro niepubliczne informacje na temat Cheepro lub Usług Pakietu Abonamentowego, a ponadto Użytkownik zobowiązany jest zastosować uzasadnione środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu ujawnieniu lub dostępowi do tych informacji przez jakiekolwiek osoby trzecie.

 

X.                  Własność Intelektualna

1.      Użytkownik zachowuje przysługujące mu prawa do Treści Klienta przesyłanych, publikowanych lub wyświetlanych w ramach Usług Pakietu Abonamentowego lub za ich pośrednictwem. W ramach korzystania z Usług Pakietu Abonamentowego Użytkownik udziela Cheepro niewyłącznej, na terytorium całego Świata, na okres 5 lat, a po upływie w/w okresu – na czas nieoznaczony, nieodwołalnej, zbywalnej, podlegającej sublicencji, nieodpłatnej licencji na używanie, hostowanie, uruchamianie, kopiowanie, reprodukowanie, przetwarzanie, adaptację, tłumaczenie, modyfikowanie, publikowanie, przesyłanie, wyświetlanie i dystrybucję Treści Klienta w celu dostarczania, wspierania, ulepszania i rozwijania produktów i usług Cheepro.

2.      Użytkownik uprawniony jest przekazywać Cheepro sugestie, komentarze, raporty o błędach, prośby o funkcje lub inne Opinie („Opinie”). Przy czym Strony potwierdzają, że Cheepro nie ma obowiązku zachować poufności Opinii, nawet jeśli Użytkownik określi ją jako poufną. Przekazując Opinię, Użytkownik udziela Cheepro niewyłącznej, na terytorium całego Świata, na okres 5 lat, a po upływie w/w okresu – na czas nieoznaczony, nieodwołalnej, zbywalnej, podlegającej sublicencji, nieodpłatnej licencji na korzystanie z Opinii w dowolnym celu, w szczególności w celu używania, hostowania, uruchamiania, kopiowania, reprodukowania, przetwarzania, adaptacji, tłumaczenia, modyfikowania, publikowania, przesyłania, wyświetlania i dystrybucji Opinii w celu dostarczania, wspierania, ulepszania i rozwijania produktów i usług Cheepro.

3.      Cheepro zachowuje wszelkie prawa do Usług Pakietu Abonamentowego. Usługi Pakietu Abonamentowego zawierają Treści będące własnością lub, które są licencjonowane przez Cheepro („Treści Cheepro”). Treści Cheepro są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym, patentem, tajemnicą handlową i innymi przepisami. Celem uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że w relacji pomiędzy Użytkownikiem a Cheepro – Cheepro posiada i zachowuje wszelkie prawa do Usług Pakietu Abonamentowego i wszelkich Treści Cheepro.

 

XI.                  Warunki Płatności, Opłaty i Okres Próbny

1.      Użytkownik zobowiązany jest uiścić wszystkie opłaty za zakupione Usługi Pakietu Abonamentowego, z wyjątkiem Usług Pakietu Abonamentowego, które Cheepro w wyraźny sposób oferuje bezpłatnie. Użytkownik, który zamierza skorzystać z darmowego okresu próbnego wersji płatnej Usługi Pakietu Abonamentowego, może zostać zobowiązany przez Cheepro do podania numeru ważnej karty kredytowej lub innej metody płatności. Pierwszego dnia po zakończeniu darmowego okresu próbnego, Cheepro pobierze od Użytkownika odpowiedniej wysokości opłatę automatycznie lub Użytkownik zobowiązany będzie do jej natychmiastowego uiszczenia na rzecz Cheepro, chyba że Użytkownik skutecznie zrezygnuje z Usługi Pakietu Abonamentowego lub przejdzie na usługę wyraźnie oznaczoną jako bezpłatna oraz odinstaluje wszelkie płatne aplikacje Cheepro przed końcem darmowego okresu próbnego.

2.      Usługi Płatne. Niniejsze postanowienia dotyczą zakupu dowolnych płatnych Usług Pakietu Abonamentowego. W przypadku płatnych Usług Pakietu Abonamentowego Użytkownik musi podać Cheepro numer ważnej karty kredytowej lub inną formę płatności elektronicznej (np. PayPal). Po podaniu w/w danych Cheepro będzie automatycznie pobierać opłaty w oparciu o wybrany pakiet (miesięczny lub roczny). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Cheepro udostępnia informacje o koncie Użytkownika instytucjom finansowym i firmom przetwarzającym płatności, w tym przesłane informacje o płatności, co jest niezbędne w celu przetworzenia zakupu Użytkownika.

 

XII.             Warunki; Ceny; Metody Płatności.

1.      Ceny abonamentów na Usługi Pakietu Abonamentowego są ustalone na stałym poziomie, a powiązane z nimi opłaty wnoszone za płatne Usługi Pakietu Abonamentowego nie podlegają zwrotowi. Ceny za płatne Usługi Pakietu Abonamentowego mogą ulec zmianie, o której informacja zostanie podana Użytkownikowi z 30-dniowym wyprzedzeniem, przy czym zmiana ceny będzie obowiązywać po zakończeniu trwającego aktualnie okresu abonamentowego (odpowiednio miesięcznego lub rocznego). W zależności od miejsca zamieszkania Użytkownika mogą obowiązywać opłaty walutowe lub różnice w cenach, w tym z powodu kursów walut. Cheepro nie obsługuje wszystkich metod płatności, walut ani lokalizacji płatności. Jeśli używana przez Użytkownika metoda płatności nie jest już ważna (np. Karta kredytowa, która wygasła), zaś Użytkownik nie zaktualizuje informacji o płatności, nie zrezygnuje ani nie zmieni swojego konta na konto o bezpłatnym abonamencie, tym samym upoważni Cheepro do dalszego naliczania opłat za płatne Usługi Pakietu Abonamentowego, pozostając odpowiedzialnym do zapłaty za niepobrane, a należne Cheepro kwoty.

2.      Nieuiszczone Opłaty. Jeśli Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Cheepro jakiekolwiek Nieuiszczone Opłaty, Cheepro uprawniony jest zawiesić dostęp do płatnych Usług Pakietu Abonamentowego bez uprzedniego powiadomienia, dopóki Użytkownik nie uiści na rzecz Cheepro pełnej kwoty należności. Obowiązek uiszczenia przez Użytkownika opłat za dany abonament trwa do końca okresu miesięcznego lub odpowiednio rocznego (w zależności od rodzaju abonamentu), w którym Użytkownik anuluje lub zmienia abonament na tańszy.

3.      Automatyczne Odnawianie Usług Pakietu Abonamentowego. Usługi Pakietu Abonamentowego zostaną odnowione automatycznie na koniec okresu (który może być miesięczny lub roczny, w zależności od pakietu wybranego przy zakupie Usług Pakietu Abonamentowego), zaś Cheepro automatycznie pobierze lub naliczy stosowną opłatę, chyba że Użytkownik wcześniej skutecznie anuluje lub obniży abonament, zgodnie z postanowieniami ust. XIII poniżej.

4.      Podatki. Użytkownik jest odpowiedzialny do zapłaty należnych podatków od wszystkich opłat, które uiszcza na rzecz Cheepro.

 

XIII.           Anulowanie i Zakończenie Świadczenia Usług Pakietu Abonamentowego

1.      Użytkownik może w dowolnym momencie anulować lub obniżyć abonament Usług Pakietu Abonamentowego, przy czym w/w zmiany będą skuteczne od zakończenia aktualnie obowiązującego okresu rozliczeniowego. Powyższe oznacza, iż jeśli Użytkownik skutecznie anuluje (lub obniży) abonament Usług Pakietu Abonamentowego, zobowiązany będzie do dokonywania na rzecz Cheepro płatności na dotychczasowych zasadach przez resztę okresu obowiązywania pakietu i nie ma prawa do zwrotu pieniędzy. Kont z zaległymi, nierozliczonymi opłatami nie można obniżyć ani anulować, dopóki zaległe opłaty nie zostaną uiszczone na rzecz Cheepro.

2.      Cheepro jest uprawniony odmówić świadczenia usługi (w tym Usług Pakietu Abonamentowego) komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie. Ponadto, Cheepro ma prawo do natychmiastowego zawieszenia lub zakończenia dostępu do Usług Pakietu Abonamentowego z dowolnego powodu, w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia. Jeśli niniejsza Umowa zostanie rozwiązania, z przyczyn naruszenia przez Użytkownika Zasad Dopuszczalnego Użytkowania lub jakąkolwiek inną część niniejszej Umowy, nie otrzyma zwrotu pieniędzy. Jeśli Cheepro zakończy dostęp do Usług Pakietu Abonamentowego zgodnie z niniejszym punktem bez podania przyczyny, Cheepro zwróci Użytkownikowi opłatę za tą część Usługi Pakietu Abonamentowego, których jeszcze Użytkownik nie otrzymał.

 

XIV.           Wyłączenie Odpowiedzialności z Tytułu Gwarancji i Ograniczenie Odpowiedzialności

1.      Cheepro oferuje Usługi Pakietu Abonamentowego w transparentnej, określonej formie i nie udziela żadnych gwarancji, warunków, oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w tym wszystkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji dotyczących projektu, wartości handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu, jakości i nienaruszalności, że Usługi Pakietu Abonamentowego Cheepro będą spełniać wymagania Użytkownika lub że Usługi Pakietu Abonamentowego będą zawsze dostępne, nieprzerwane, terminowe, bezpieczne, dokładne, kompletne lub wolne od błędów. Użytkownik korzysta z Usług Pakietu Abonamentowego na własne ryzyko. Użytkownik niniejszym zwalnia Cheepro, podmioty stowarzyszone Cheepro oraz dyrektorów, członków kierownictwa, pracowników, agentów, licencjodawców i usługodawców Cheepro oraz podmioty stowarzyszone Cheepro („Strony Cheepro”) z wszelkich roszczeń, znanych lub nieznanych, które ma lub będzie mieć wobec nich.

2.      Cheepro nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, karne, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub przykładowe, ani za utratę zysków, wartości firmy lub danych lub inne wartości niematerialne, które wynikają z korzystania lub niemożności korzystania z Usług Pakietu Abonamentowego bądź z każdego innego aspektu niniejszej Umowy. W żadnym wypadku Cheepro nie będzie ponosić odpowiedzialności za wszelkie Usługi Osób Trzecich, Sieci Społecznościowe lub działania osób trzecich, wszelkie połączenia lub transmisje z Internetu, ani za jakiekolwiek szkody, straty lub krzywdy wynikające z włamania, manipulacji, kradzieży lub innego nieuprawnionego dostępu do Usług Pakietu Abonamentowego lub konta Użytkownika i korzystania z zawartych na nim informacji, w tym Treści Klienta.

3.      Łączna odpowiedzialność Cheepro wobec Użytkownika za wszelkie straty lub szkody wynikające z niniejszej Umowy lub korzystania z Usług Pakietu Abonamentowego, nawet jeśli Cheepro zostało poinformowane o możliwości wystąpienia takich strat, nie przekroczy kwoty 100 USD i kwoty, którą Cheepro otrzymało od Użytkownika za Usługi Pakietu Abonamentowego, w okresie trzech miesięcy bezpośrednio poprzedzającym datę powstania szkody. Ograniczenia odpowiedzialności Cheepro opisane w tym punkcie dotyczą również Stron Cheepro i roszczeń dochodzonych na podstawie jakiejkolwiek przyczyny, w tym naruszenia umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), ustawy lub innej teorii prawnej lub słusznej. Jeśli istnieje prawo ograniczające sposób ograniczenia odpowiedzialności Cheepro opisany w niniejszym rozdziale, odpowiedzialność Cheepro będzie ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

4.      Żadne porady ani informacje, zarówno ustne, jak i pisemne, uzyskane od Cheepro lub w innym miejscu nie będą stanowić gwarancji ani warunków, które to zostały wyraźnie określone w niniejszej Umowie.

5.      Ceny Cheepro są ustalane w oparciu o ograniczenia odpowiedzialności i wyłączenia gwarancji w niniejszym punkcie. Użytkownik niniejszym zgadza się, że zostaną one zachowane, nawet jeśli Usługi Pakietu Abonamentowego nie spełnią oczekiwań Użytkownika.

6.      Jeśli Użytkownik uzna, że jest niezadowolony z Usług Pakietu Abonamentowego lub stwierdzi, że doznał szkody w wyniku korzystania z Usług Pakietu Abonamentowego lub niniejszej Umowy, może zakończyć korzystanie z Usług Pakietu Abonamentowego od następnego okresu rozliczeniowego, o czym zobowiązany jest poinformować Cheepro na piśmie pod rygorem nieważności. Rozwiązanie to stanowi jedyny i wyłączny środek prawny (oraz wyłączną odpowiedzialność Cheepro) na mocy niniejszej Umowy.

 

XV.             Roszczenia i Spory

1.      Przepisy Polski regulują wszelkie spory, przyczyny roszczeń lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub korzystania z Usług Pakirtu Abonamentowego, w tym przeciwko dowolnej Stronie Cheepro („Spór”), ​​bez wpływu na normy kolizyjne.

2.      Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć Cheepro, w tym Strony Cheepro przed wszelkimi stratami, szkodami, karami, odpowiedzialnością i kosztami, w tym uzasadnionymi opłatami sądowymi, wszelkiego rodzaju i natury związanymi z roszczeniami wobec Cheepro, a tym Strony Cheepro dotyczącymi: (a) Treści Klienta lub Przesłanych Treści; (b) naruszenia niniejszej Umowy lub jakichkolwiek przepisów przez Użytkownika; lub (c) korzystania z Usług Pakietu Abonamentowego lub dowolnych Usług Osób Trzecich (w tym naruszenie warunków dotyczących Usług Osób Trzecich) przez Użytkownika.

3.      Jeśli pomiędzy Cheepro a Użytkownikiem zajdzie jakikolwiek spór, wyłącznym sposobem jego rozwiązania będzie poufny, wiążący arbitraż przed jednym, wybranym przez Użytkownika i Cheepro arbitrem. Użytkownik zobowiązany jest powiadomić Cheepro o Sporze na piśmie. Jeśli Użytkownik i Cheepro nie dojdą do porozumienia w kwestii wyboru arbitra w ciągu 15 dni od otrzymania tego powiadomienia o Sporze, obie strony zgodzą się poprosić Lubelski Sąd Arbitrażowy przy Lubelskim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Lublinie w Polsce o wybór Arbitra. Arbitraż odbędzie się w Lublinie na podstawie krajowych przepisów arbitrażowych. Arbiter będzie miał prawo decydować o sposobie podziału kosztów między stronami. Arbiter będzie miał prawo zaakceptować wszelkie dowody, które uznają za właściwe i będzie miał prawo do wydawania wszelkich orzeczeń, które uznają za sprawiedliwe, w oparciu o prawne i sprawiedliwe zasady, w tym do wydania nakazu takiego jak nakaz sądowy lub nakaz, że Użytkownik albo Cheepro wypłacą odszkodowanie drugiej stronie.

 

XVI.           Różne

1.      Zgodność z Przepisami Eksportowymi. Użytkownik nie będzie używać ani uzyskiwać dostępu do Usług Pakietu Abonamentowego, jeśli znajduje się w miejscu pod jakąkolwiek jurysdykcją, w której świadczenie Usług Pakietu Abonamentowego jest zabronione na mocy prawa Rzeczpospolitej Polskiej lub innych przepisów („Zabroniona Jurysdykcja”) i nie zezwoli na dostęp do Usług Pakietu Abonamentowego żadnemu rządowi, podmiotowi lub osobie fizycznej w dowolnej Zabronionej Jurysdykcji. Użytkownik potwierdza, że (a) nie figuruje na żadnej rządowej liście osób lub podmiotów, którym zabroniono transakcji z jakąkolwiek osobą z Polski; (b) nie jest obywatelem ani firmą zarejestrowaną w żadnej Zabronionej Jurysdykcji; (c) nie zezwala Upoważnionym Użytkownikom na dostęp do Usług Pakietu Abonamentowego lub korzystanie z nich z naruszeniem jakichkolwiek embarg, zakazów lub ograniczeń z Polski i Unii Europejskiej lub innych eksportowych embarg oraz (d) będzie przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących przesyłania do Polski danych eksportowanych z kraju, w którym znajduje się Użytkownik (lub jego Upoważnieni Użytkownicy).

2.      Cheepro uprawniony jest zmienić dowolną część niniejszej Umowy (w tym wszelkie warunki lub dokumenty włączone przez odniesienie do niniejszej Umowy) w dowolnym momencie, pod warunkiem, opublikowania zmienionych warunków na stronie internetowej Cheepro i dalszego korzystania przez Użytkownika z Usług Pakietu Abonamentowego po dacie wejścia w życie zaktualizowanej Umowy lub innych warunków (co będzie stanowić potwierdzenie wyrażenia zgody Użytkownika na zaktualizowaną Umowę lub inne warunki, w zależności od przypadku). Zaktualizowana Umowa będzie obowiązywać od momentu jej opublikowania lub w późniejszym terminie, który może być określony w zaktualizowanej Umowie, i będzie miała zastosowanie do korzystania z Usług Pakietu Abonamentowego od tego momentu.

3.      Użytkownik nie ma prawa przenieść swoich praw wynikających z niniejszej Umowy na inny podmiot. Powyższy zakaz nie dotyczy Cheepro, który jest uprawiony do przeniesienia praw wynikających z niniejszej Umowy na inne osoby lub podmioty bez zgody Użytkownika.

4.      Jeśli sąd uzna, że ​​część niniejszej Umowy jest nieważna, pozostała część będzie nadal obowiązywać z minimalnymi zmianami wymaganymi do usunięcia nieważnej części.

5.      Siła Wyższa. Cheepro nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika lub jakiejkolwiek osoby trzeciej za niewykonanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli to niepowodzenie wynika z jakiejkolwiek przyczyny niezależnej od Cheepro, takiej jak siły przyrody; ogień; powódź; trudne warunki pogodowe; trzęsienie ziemi; wandalizm; wypadki; sabotaż; przerwa w dostawie energii; ataki typu „odmowa usługi” lub podobne ataki lub inne działania hakerów; awarie lub przerwy w Internecie lub sieci; działalności siły wyższej i wroga publicznego; akty wojny; akty terroryzmu; zamieszki; niepokoje społeczne lub publiczne; strajki, lokaut lub zakłócenia pracy; wszelkie prawa, nakazy, zasady, przepisy, działania lub ograniczenia jakiegokolwiek rządu lub organu rządowego, cywilnego lub wojskowego, w tym nakazy i wyroki sądów; lub jeśli inna osoba (w tym Sieć Społecznościowa) zmieni swoje usługi lub warunki lub przestanie oferować swoje usługi Użytkownikowi lub Cheepro na warunkach, które w ocenie Cheepro są niezbędne.

6.      Wszelkie środki prawne, które przysługują Cheepro na mocy niniejszej Umowy, nie wyłączają żadnych innych środków prawnych, z których Cheepro uprawniony jest skorzystać na podstawie prawa lub w inny sposób.

7.      Powiadomienia dla Użytkownika. Cheepro ma prawo wysyłać powiadomienia do Użytkownika, umieszczając odpowiedni baner na platformie Cheepro lub na stronie internetowej Cheepro. Ponadto, Cheepro uprawniony jest do kontaktowania się z Użytkownikiem lub jego Upoważnionymi Użytkownikami za pośrednictwem konta Użytkownika Cheepro lub za pośrednictwem podanych przez Użytkownika informacji kontaktowych, takich jak e-mail lub telefon, lub za pośrednictwem jego konta w co najmniej jednej Sieci Społecznościowej. Konsekwencje nie zapoznania się z informacjami przekazywanymi przez Cheepro, pomimo skorzystania przez Cheepro z jednej z w/w form komunikacji, obciążają wyłącznie Użytkownika.

8.      Powiadomienia dla Cheepro. Wszelkie powiadomienia, które Użytkownik przekazuje Cheepro w związku z niniejszą Umową, należy przekazywać za pomocą wiadomości e-mail na adres legal@cheepro.com i ich duplikatu przesłanego listem poleconym na adres: Cheepro sp. z o.o., ul. Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin.

9.      Niniejsza Umowa, w tym inne dokumenty, o których mowa w niniejszej Umowie, mające zastosowanie do Usług Pakietu Abonamentowego, stanowi całość umowy między Użytkownikiem a Cheepro na korzystanie z Usług Pakietu Abonamentowego. Wszelkie wcześniejsze porozumienia, oświadczenia lub umowy (ustne lub pisemne) nie są wiążące dla Stron i nie mają zastosowania. Niniejsza Umowa oraz wszelkie inne dokumenty wymienione w Umowie, są wiążące dla Stron oraz ich odpowiednich następców prawnych i cesjonariuszy.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza zgodę na ich używanie. Czytaj więcej

Akceptuję