Logowanie User

Warunki Usług Pakietu Abonamentowego

Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2019r.

Prosimy o uważne przeczytanie warunków (“Umowy”). Korzystając lub uzyskując dostęp do Usług Pakietu Abonamentowego świadczonych przez Cheepro sp. z o.o. („Cheepro”,„my”lub„nas”), Użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował niniejszą Umowę. Niniejsza Umowa może być okresowo aktualizowana zgodnie z Sekcją 37 poniżej. Użytkownik odpowiada za regularne przeglądanie najnowszej wersji niniejszej Umowy opublikowanej pod adresem: https://www.cheepro.pl/legal/, ale zobowiązujemy się powiadamiać o wszelkich zmianach, które naszym zdaniem będą istotnie wpływały na niniejszejszą Umowę. Użytkownik będzie wyrażać zgodę na wprowadzone zmiany przez dalsze korzystanie z Usług Pakietu Abonamentowego. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszej Umowy, zaktualizujemy powyższą datę „Ostatniej Modyfikacji”.

Niniejsza Umowa dotyczy „Usług Pakietu Abonamentowego”, które są usługami, do których Użytkownik uzyskuje dostęp lub które kupuje za pośrednictwem naszej strony internetowej lub aplikacji mobilnych (nie obejmuje to Spersonalizowanej Oferty Cheepro), jak zdefiniowano poniżej. Warunki dotyczące Spersonalizowanej Oferty Cheepro są dostępne na stronie https://www.cheepro.pl/legal/. Pozostałe warunki, takie jak Zasady Dopuszczalnego Użytkowania, które mogą odnosić się do korzystania z Usług Pakietu Abonamentowego są również dostępne pod adresem https://www.cheepro.pl/legal/.

Korzystając z naszych Usług Pakietu Abonamentowego, Użytkownik potwierdza, że:

  A. Będzie korzystać z naszych Usług Pakietu Abonamentowego wyłącznie w celach biznesowych i zawodowych;

  B. Ma co najmniej 18 lat lub w inny sposób może zawrzeć prawnie wiążącą umowę;

  C. Akceptuje i będzie przestrzegać niniejszej Umowy;

  D. Jeśli korzysta z naszych Usług Pakietu Abonamentowego jako przedstawiciel organizacji, ma prawo do zawarcia prawnie wiążących umów w imieniu tej organizacji i

  E. Odpowiada za każdą osobę, która korzysta z naszych Usług Pakietu Abonamentowego za pośrednictwem konta Użytkownika, na przykład swoich pracowników, konsultantów lub kontrahentów („Upoważnieni Użytkownicy”).

Terminologia Cheepro

 1. Terminy, które mają specjalne znaczenie w niniejszej Umowie są zapisane wielką literą. Mimo że część terminów jest zdefiniowana w innych miejscach, w tej sekcji przedstawiono definicje niektórych kluczowych terminów.

„Treści” to ogólny termin, który oznacza wszystkie informacje i dane (takie jak tekst, obrazy, zdjęcia, filmy, audio i dokumenty) w dowolnym formacie, który jest przesyłany do, pobierany z lub pojawia się w naszych Usługach Abonamentowych.

„Treści Klienta” to Treści, które Użytkownik lub jego Upoważnieni Użytkownicy dostarczają nam lub przesyłają do naszych Usług Pakietu Abonamentowego.

„Wzmianki” to Treści, które tworzy osoba trzecia (innymi słowy, ktoś inny niż Użytkownik, jego Upoważnieni Użytkownicy lub Cheepro) i które pozyskujemy w imieniu i na polecenie Użytkownika z Sieci Społecznościowych lub innych Usług Osób Trzecich, które Użytkownik dołącza do naszych Usług Pakietu Abonamentowego. Na przykład posty opublikowane przez obserwujących Użytkownika, które pojawiają się na jego stronie na Facebooku, będą uważane za Wzmianki.

„Usługi Pakietu Abonamentowego” to nasze strony internetowe, takie jak cheepro.pl , cheepro.com (i wszystkie jego obecne i przyszłe subdomeny), aplikacje mobilne oraz wszelkie usługi, do których Użytkownik uzyskuje dostęp lub które kupuje za pośrednictwem naszych stron internetowych lub aplikacji mobilnych, ale nie zalicza się do nich Spersonalizowana Oferta i Usługi Osób Trzecich, które podlegają innym warunkom;

„Usługi Osób Trzecich” to usługi, które nie są świadczone przez Cheepro, ale można uzyskać do nich dostęp lub korzystać w związku z naszymi Usługami abonamentowymi. Należą do nich „sieci społecznościowe”, czyli serwisy społecznościowe obsługiwane przez nasze usługi abonamentowe (takie jak Twitter, Facebook, LinkedIn i Instagram)

„Użytkownik”, „Klient” oraz inne podobne terminy oznaczają osobę lub osobę prawną uzyskującą dostęp do lub korzystających z Usług Pakietu Abonamentowego. Aby uniknąć wątpliwości, jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług Pakietu Abonamentowego i korzysta z nich w imieniu firmy (na przykład pracodawcy) lub innej osoby prawnej, „Użytkownik” lub „Klient” oznacza firmę lub inną osobę prawną, w imieniu której Użytkownik korzysta z Usług Pakietu Abonamentowego.

Usługi Pakietu Abonamentowego Cheepro

 1. Z zastrzeżeniem pozostałej części niniejszej Umowy, umożliwiamy Użytkownikowi i jego Upoważnionym Użytkownikom dostęp do naszych Usług Pakietu Abonamentowego i korzystanie z nich w sposób określony w pakiecie, który wybrał. Użytkownik nie może korzystać z Usług Pakietu Abonamentowego ani uzyskiwać do nich dostępu w żaden inny sposób, na przykład za pomocą robotów, robotów indeksujących lub technologii ekstrakcji danych ze stron WWW typu „scraping” czy „spider”.
 2. Nasze Usługi Pakietu Abonamentowego stale się zmieniają. Możemy zmienić nasze Usługi Pakietu Abonamentowego na przykład modyfikując, dodając lub usuwając funkcje w dowolnym momencie, z dowolnego powodu. Możemy decydować czy powiadomić Użytkownika o tych zmianach. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani jakiejkolwiek osoby trzeciej za modyfikację, zmianę ceny, zawieszenie lub zaprzestanie jakichkolwiek Usług Pakietu Abonamentowego.
 3. Nasze Usługi Pakietu Abonamentowego współdziałają z Sieciami Społecznościowymi i zależą od dostępności tych Sieci Społecznościowych oraz funkcji, które nam udostępniają, których nie kontrolujemy, i które mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jeśli w dowolnym momencie Sieć Społecznościowa przestanie udostępniać nam niektóre lub wszystkie jej funkcje, lub przestaną być one dostępne na rozsądnych warunkach określonych przez Cheepro według własnego uznania (każda „Zmiana Interfejsu API”), możemy przestać zapewniać dostęp do tych funkcji i nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej osoby trzeciej za jakąkolwiek taką zmianę.

Zasady Dopuszczalnego Użytkowania

 1. Użytkownik i wszyscy Upoważnieni Użytkownicy korzystający z konta muszą przestrzegać Zasad Dopuszczalnego Użytkowania i wszystkich przepisów prawa. Jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że Użytkownik naruszył Zasady dopuszczalnego użytkowania lub jakiekolwiek obowiązujący przepis prawa, możemy w dowolnym momencie i bez powiadomienia usunąć dowolną z Treści Klienta oraz zawiesić, ograniczyć lub zlikwidować konto Użytkownika lub dostęp do Usług Pakietu Abonamentowego.

Treści Klienta

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści klienta. Możemy, ale nie musimy, sprawdzać, filtrować, blokować lub usuwać Treści, w tym Treści Klienta.

Przesłane Treści

Jeśli Użytkownik korzysta z Usług Pakietu Abonamentowego w celu organizacji konkursów lub w inny sposób prosi ludzi o przesłanie treści za pośrednictwem Usług Pakietu Abonamentowego („Przesłane Treści”), potwierdza i akceptuje, że:

 1. Usługi Pakietu Abonamentowego nie przyczyniają się do przestrzegania jakichkolwiek praw, zasad lub przepisów, które mogą mieć zastosowanie do gromadzenia lub wykorzystywania Przesłanych Treści, co leży wyłącznie w zakresie odpowiedzialności użytkownika;
 2. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za przesłane treści wobec Użytkownika ani żadnej osoby trzeciej i nie dajemy gwarancji, że wszelkie przesłane treści uzyskane lub wyświetlone za pośrednictwem Usług Planu Abonamentowego są dokładne lub kompletne.

Account Information

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za kompletność, bezpieczeństwo, poufność i dokładność informacji o koncie, które nam przekazuje. Użytkownik powinien natychmiast powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym dostępie lub wykorzystaniu danych logowania lub konta.

Treści i Usługi Osób Trzecich

 1. Nie ponosimy odpowiedzialności za Treści dostarczaną przez inne osoby, w tym Wzmianki i Treści z Usług Osób Trzecich (takie jak Treści z sieci społecznościowych i Treści w aplikacjach. Użytkownik i każda inna osoba, która korzysta z naszych Usług Pakietu Abonamentowego, może uzyskać dostęp do Treści, które mogą być niezgodne z prawem, obraźliwe, szkodliwe, niedokładne lub w inny sposób nieodpowiednie. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika ani jakiejkolwiek osoby trzeciej za Treści dostarczone przez inne podmioty.
 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi Osób Trzecich lub kupuje ją za pośrednictwem naszych Usług Pakietu Abonamentowego na własne ryzyko. Relacje Użytkownika z dostawcą Usług Osób Trzecich stanowią część umowy pomiędzy nimi . Podkreślamy w szczególności, że nie ponosimy odpowiedzialności za Usługi Osób Trzecich i nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej osoby trzeciej za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z Usług Osób Trzecich.
 3. Użytkownik włączając lub uzyskując dostęp do Usługi Osób Trzecich, udziela im zgody na dostęp do jego danych lub ich przetwarzanie w sposób wymagany do działania Usługi Osób Trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za ujawnienie, wykorzystanie, zmianę lub usunięcie danych Użytkownika i nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec niego ani jakiejkolwiek osoby trzeciej za dostęp do danych Użytkownika przez Usługę Osoby Trzeciej.
 4. Możemy, ale nie musimy, przeglądać, weryfikować, oznaczać, modyfikować, filtrować, blokować lub usuwać Usługi Osób Trzecich. Musisz przestrzegać wszystkich umów i innych wymagań prawnych, które dotyczą Usług Osób Trzecich.

Ochrona danych i RODO

 1. Jeśli korzystanie z naszych Usług Pakietu Abonamentowego obejmuje przetwarzanie Treści, które zawierają „dane osobowe”, które podlegają Ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych (UE) 2016/679, Użytkownik może zawrzeć Dodatek do Przetwarzania Danych („DPA”) z Cheepro. Prosimy o wysłanie do nas wiadomości e-mail a niezwłocznie prześlemy Dodatek do Przetwarzania Danych Cheepro, aby można go było wypełnić, podpisać i odesłać do nas.

Poufność

 1. Użytkownik winien zachować w poufności udostępnione mu przez nas niepubliczne informacje na temat Cheepro lub naszych Usług Planu Abonamentowego oraz zastosować uzasadnione środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu ujawnieniu lub dostępowi do tych informacji.

Własność Intelektualna

 1. Treści Klienta. Użytkownik zachowuje swoje prawa do wszelkich Treści Klienta przesyłanych, publikowanych lub wyświetlanych w ramach Usług Pakietu Abonamentowego lub za ich pośrednictwem. Udzielasz nam niewyłącznej, światowej, wieczystej, nieodwołalnej, zbywalnej, podlegającej sublicencji, nieodpłatnej licencji na używanie, hostowanie, uruchamianie, kopiowanie, reprodukowanie, przetwarzanie, adaptację, tłumaczenie, modyfikowanie, publikowanie, przesyłanie, wyświetlanie i dystrybucję Treści Klienta w celu dostarczania, wspierania, ulepszania i rozwijania naszych produktów i usług.
 2. Opinie. Czekamy na sugestie, komentarze, raporty o błędach, prośby o funkcje lub inne Opinie („Opinie”). Nie mamy obowiązku zachować poufności Opinii, nawet jeśli Użytkownik określi ją jako poufną. Przekazując opinię, Użytkownik udziela Cheepro niewyłącznej, światowej, wieczystej, nieodwołalnej, zbywalnej, podlegającej sublicencji, nieodpłatnej, w pełni opłaconej licencji na korzystanie z Opinii w dowolnym celu.
 3. Usługi Pakietu Abonamentowego. Zachowujemy wszelkie prawa i interesy w naszych Usługach Pakietu Abonamentowego. Usługi Pakietu Abonamentowego zawierają Treści będące własnością lub licencjonowane przez Cheepro („Treści Cheepro”). Treści Cheepro są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym, patentem, tajemnicą handlową i innymi przepisami. W relacji pomiędzy Użytkownikiem a Cheepro posiadamy i zachowujemy wszelkie prawa do Usług Pakietu Abonamentowego i wszelkich Treści Cheepro.

Warunki Płatności, Opłaty i Okres Próbny

Opłaty i okres próbny. Użytkownik musi uiścić wszystkie opłaty za zakupione Usługi Pakietu Abonamentowego, z wyjątkiem Usług Pakietu Abonamentowego, które oferujemy bezpłatnie. Jeśli Użytkownik zechce skorzystać z darmowego okresu próbnego wersji płatnej Usługi Pakietu Abonamentowego możemy wymagać podania numeru ważnej karty kredytowej lub innej metody płatności. Pobierzemy opłatę automatycznie pierwszego dnia po zakończeniu darmowego okresu próbnego, chyba że Użytkownik anuluje lub przejdzie na bezpłatną usługę i odinstaluje płatne aplikacje przed końcem darmowego okresu próbnego.

 1. Usługi Płatne. Niniejsze warunki dotyczą zakupu dowolnych płatnych Usług Pakietu Abonamentowego:Płatność za Płatne Usługi. W przypadku Płatnych Usług Użytkownik musi podać nam numer ważnej karty kredytowej lub inną formę płatności elektronicznej (np. PayPal). Będziemy automatycznie pobierać opłaty w oparciu o wybrany pakiet (miesięczny lub roczny). Udostępnimy informacje o koncie Użytkownika instytucjom finansowym i firmom przetwarzającym płatności, w tym przesłane informacje o płatności w celu przetworzenia zakupu Użytkownika.
 2. Warunki; Ceny; Metody Płatności. Ceny abonamentów na nasze pakiety są ustalone na stałym poziomie, a powiązane opłaty wnoszone za Płatne Usługi nie podlegają zwrotowi. Ceny za Płatne Usługi mogą ulec zmianie, o której informacja zostanie podana z 30-dniowym wyprzedzeniem, pod warunkiem, że żadna zmiana ceny nie będzie obowiązywać w bieżącym wówczas okresie abonamentowym (odpowiednio miesięcznym lub rocznym). W zależności od miejsca zamieszkania mogą obowiązywać opłaty walutowe lub różnice w cenach, w tym z powodu kursów walut. Nie obsługujemy wszystkich metod płatności, walut ani lokalizacji płatności. Jeśli używana metoda płatności nie jest już ważna (np. Karta kredytowa, która wygasła) i Użytkownik nie edytuje informacji o płatności, nie anuluje ani nie zmieni swojego konta na konto o bezpłatnym abonamencie, tym samym upoważni nas do dalszego naliczania opłat za nasze Płatne Usługi, pozostając odpowiedzialnym za niepobrane kwoty.
 3. Nieuiszczone Opłaty. Jeśli Użytkownik jest nam winien jakiekolwiek Nieuiszczone Opłaty, możemy zawiesić dostęp do naszych Płatnych Usług bez uprzedniego powiadomienia, dopóki nie uiści pełnej kwoty należności. Obowiązek uiszczenia opłat trwa do końca okresu miesięcznego, w którym Użytkownik anuluje lub zmienia abonament na tańszy.
 1. Automatyczne Odnawianie Usług Pakietu Abonamentowego. Usługi Pakietu Abonamentowego zostaną odnowione automatycznie na koniec okresu (który może być miesięczny lub roczny, w zależności od pakietu wybranego przy zakupie naszych Usług Pakietu Abonamentowego), a my automatycznie naliczymy opłatę, chyba że Użytkownik anuluje lub obniży abonament zgodnie z Sekcją 22 poniżej.
 2. Podatki. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapłacenie podatków od wszystkich opłat, które nam składa. Lokalne podatki mogą się różnić w zależności od metody płatności.

Anulowanie i Zakończenie Świadczenia Usług Pakietu Abonamentowego

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie anulować lub obniżyć abonament Usług Pakietu Abonamentowego. Jeśli Użytkownik anuluje (lub obniży) abonament Usług Pakietu Abonamentowego, musi nadal płacić przez resztę okresu obowiązywania pakietu i nie ma prawa do zwrotu pieniędzy. Kont z zaległymi, nierozliczonymi saldami nie można obniżyć ani anulować, dopóki saldo nie zostanie rozliczone.
 2. Możemy odmówić świadczenia usługi (w tym Usług Planu Abonamentowego) komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie. Możemy również natychmiast zawiesić lub zakończyć dostęp do naszych Usług Planu Abonamentowego z dowolnego powodu, w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia. Jeśli rozwiążemy niniejszą Umowę, ponieważ Użytkownik naruszył Zasady Dopuszczalnego Użytkowania lub jakąkolwiek inną część niniejszej Umowy, nie otrzyma zwrotu pieniędzy. Jeśli zakończymy dostęp do Usług Pakieto Abonamentowego zgodnie z niniejszą sekcją bez podania przyczyny, zwrócimy Użykownikowi koszty za Usługi Pakieto Abonamentowego, których jeszcze nie otrzymał.

Wyłączenie Odpowiedzialności z Tytułu Gwarancji i Ograniczenie Odpowiedzialności

 1. Oferujemy nasze Usługi Pakietu Abonamentowego w transparentnej, określonej formie i nie udzielamy żadnych gwarancji, warunków, oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w tym wszystkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji dotyczących projektu, wartości handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu, jakości i nienaruszalności, że nasze Usługi Pakietu Abonamentowego będą spełniać wymagania Użytkownika lub że nasze Usługi Pakietu Abonamentowego będą zawsze dostępne, nieprzerwane, terminowe, bezpieczne, dokładne, kompletne lub wolne od błędów. Użytkownik korzystac z naszych Usług Pakietu Abonamentowego na własne ryzyko. Użytkownik niniejszym zwalnia nas i nasze podmioty stowarzyszone oraz dyrektorów, członków kierownictwa, pracowników, agentów, licencjodawców i usługodawców Cheepro oraz podmioty stowarzyszone Cheepro („Strony Cheepro”) z wszelkich roszczeń, znanych lub nieznanych, które ma wobec nich.
 2. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie, karne, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub przykładowe, ani za utratę zysków, wartości firmy lub danych lub inne wartości niematerialne, które wynikają z korzystania lub niemożności korzystania z naszych Usług Pakietu Abonamentowego bądź z każdego innego aspektu niniejszej Umowy. W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za wszelkie Usługi Osób Trzecich, Sieci Społecznościowe lub działania osób trzecich, wszelkie połączenia lub transmisje z Internetu, ani za jakiekolwiek szkody, straty lub krzywdy wynikające z włamania, manipulacji, kradzieży lub innego nieuprawnionego dostępu do naszych Usług Planu Abonamentowego lub konta Użytkownika i korzystania z zawartych na nim informacji, w tym Treści Klienta.
 3. Nasza łączna odpowiedzialność wobec Użytkownika za wszelkie straty lub szkody wynikające z niniejszej Umowy lub korzystania z naszych Usług Pakietu Abonamentowego, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich strat, nie przekroczy kwoty 100 USD i kwoty, którą otrzymaliśmy od Użytkownika za nasze Usługi Pakietu Abonamentowego, które podlegają roszczeniu w okresie trzech miesięcy bezpośrednio poprzedzającym datę powstania szkody. Ograniczenia odpowiedzialności w tym punkcie dotyczą również Stron Cheepro i roszczeń dochodzonych na podstawie jakiejkolwiek przyczyny, w tym naruszenia umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), ustawy lub innej teorii prawnej lub słusznej. Jeśli istnieje prawo ograniczające sposób ograniczenia odpowiedzialności w niniejszym rozdziale, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
 4. Żadne porady ani informacje, zarówno ustne, jak i pisemne, uzyskane od nas lub w innym miejscu nie będą stanowić gwarancji ani warunków, które to zostały wyraźnie określone w niniejszej Umowie.
 5. Nasze ceny są ustalane w oparciu o ograniczenia odpowiedzialności i wyłączenia gwarancji w tej sekcji. Użytkownik niniejszym zgadza się, że zostaną one zachowane, nawet jeśli nie spełnią oczekiwań.

29. Jeśli Użytkownik uzna, że jest niezadowolony z naszych Usług Planu Abonamentowego lub stwierdzi, że doznał szkody w wyniku korzystania z naszych Usług Planu Abonamentowego lub niniejszej Umowy, może zakończyć korzystanie z Usług Planu Abonamentowego. Rozwiązanie to stanowi jedyny i wyłączny środek prawny (oraz naszą wyłączną odpowiedzialność) na mocy niniejszej Umowy.

Roszczenia i Spory

    30. Przepisy Polski regulują wszelkie spory, przyczyny roszczeń lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub korzystania z naszych Usług Planu Abonamentowego, w tym przeciwko dowolnej Stronie Cheepro („Spór”), ​​bez wpływu na normy kolizyjne.

    31. Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć Strony Cheepro przed wszelkimi stratami, szkodami, karami, odpowiedzialnością i kosztami, w tym uzasadnionymi opłatami sądowymi, wszelkiego rodzaju i natury związanymi z roszczeniami wobec Strony Cheepro dotyczącymi: (a) Treści Klienta lub Przesłanych Treści; (b) naruszenia niniejszej Umowy lub jakichkolwiek przepisów przez Użytkownika; lub (c) korzystania z naszych Usług Planu Abonamentowego lub dowolnych Usług Osób Trzecich (w tym naruszenie warunków dotyczących Usług Osób Trzecich) przez Użytkownika.

    32. W przypadku naruszenia niniejszej Umowy, naszych praw lub praw innej osoby przez Użytkownika, możemy wnieść do sadu wniosek o zatrzymanie; jeśli wniesiemy roszczenie przeciwko Użytkownikowi, będzie on zobowiązany zwrócić nam opłaty prawne uzasadnione z tytułu tego roszczenia.

    33. Jeśli pomiędzy nami a Użytkownikem zajdzie jakikolwiek spór, wyłącznym sposobem jego rozwiązania będzie poufny, wiążący arbitraż przed jednym, wybranym przez Użytkownika i Cheepro arbitrem. Użytkownik powinien powiadomić nas o Sporze na piśmie. Jeśli Użytkownik i Cheepro nie dojdą do wspólnego porozumienia w kwestii wyboru arbitra w ciągu 15 dni od otrzymania tego powiadomienia, obie strony zgodzą się poprosić  Lubelski Sąd Arbitrażowy przy Lubelskim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Lublinie w Polsce. Arbitraż odbędzie się w Lublinie na podstawie krajowych przepisów arbitrażowych. Arbiter będzie miał prawo decydować o sposobie podziału kosztów między stronami. Arbiter będzie miał prawo zaakceptować wszelkie dowody, które uznają za właściwe i będzie miał prawo do wydawania wszelkich orzeczeń, które uznają za sprawiedliwe, w oparciu o prawne i sprawiedliwe zasady, w tym do wydania nakazu takiego jak nakaz sądowy (zatrzymanie działalności jednej ze stron) lub nakaz, że Użytkownik albo Cheepro wypłacą odszkodowanie drugiej stronie. Wyrok arbitra może zostać wpisany do polskiego rejestru sądowego i wykonany w taki sam sposób, jak orzeczenie sądowe, jeżeli pozwala na to sąd jurysdykcji wykonawczej.

    34. Wszelkie postępowania dotyczące rozstrzygania Sporów będą prowadzone wyłącznie indywidualnie, a nie w ramach pozwu zbiorowego, skonsolidowanego lub reprezentatywnego. Cheepro i Użytkownik zrzekają się prawa do rozprawy przed ławą przysięgłych.

Różne

    35. Zgodność z Przepisami Eksportowymi. Użykownik nie będzie używać ani uzyskiwać dostępu do naszych Usług Pakietu Abonamentowego, jeśli znajduje się w miejscu pod jakąkolwiek jurysdykcją, w której świadczenie naszych Usług Pakietu Abonamentowego jest zabronione na mocy praw Polski lub innych przepisów („Zabroniona Jurysdykcja”) i nie zezwoli na dostęp do naszych Usług Pakietu Abonamentowego żadnemu rządowi, podmiotowi lub osobie fizycznej w dowolnej Zabronionej Jurysdykcji. Użytkownik potwierdza, że nie figuruje na żadnej rządowej liście osób lub podmiotów, którym zabroniono transakcji z jakąkolwiek osobą z Polski; (b) nie jest obywatelem ani firmą zarejestrowaną w żadnej Zabronionej Jurysdykcji; (c) nie zezwala Upoważnionym Użytkownikom na dostęp do naszych Usług Pakietu Abonamentowego lub korzystanie z nich z naruszeniem jakichkolwiek embarg, zakazów lub ograniczeń z Polski i Unii Europejskiej lub innych eksportowych embarg oraz (d) będzie przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących przesyłania do Polski danych eksportowanych z kraju, w którym znajduje się Użytkownik (lub jego Upoważnieni Użytkownicy).

    36. Poprawka. Możemy zmienić dowolną część niniejszej Umowy (w tym wszelkie warunki lub dokumenty włączone przez odniesienie do niniejszej Umowy) w dowolnym momencie, pod warunkiem, że opublikujemy zmienione warunki na stronie internetowej Cheepro i Użytkownik będzie korzystał z Usług Pakietu Abonamentowego po dacie wejścia w życie zaktualizowanej Umowy lub innych warunków, co będzie stanowić zgodę Użytkownika na zaktualizowaną Umowę lub inne warunki, w zależności od przypadku. Ważne jest, aby Użytkownik zapoznał się z niniejszą Umową przed skorzystaniem z naszych Usług Pakietu Abonamentowego i regularnie do niej wracał. Zaktualizowana Umowa będzie obowiązywać od momentu jej opublikowania lub w późniejszym terminie, który może być określony w zaktualizowanej Umowie, i będzie miała zastosowanie do korzystania z Usług Pakietu Abonamentowego od tego momentu.

    37. Przydział. Użytkownik nie może przenieść swoich praw wynikających z niniejszej Umowy na nikogo innego. Możemy przenieść nasze prawa na inne osoby lub podmioty.

    38. Rozdzielność. Jeśli sąd uzna, że ​​część niniejszej Umowy jest nieważna, pozostała część będzie nadal obowiązywać z minimalnymi zmianami wymaganymi do usunięcia nieważnej części.

39. Siła Wyższa. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika lub jakiejkolwiek osoby trzeciej za niewykonanie naszych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli to niepowodzenie wynika z jakiejkolwiek przyczyny niezależnej od nas, takiej jak siły przyrody; ogień; powódź; trudne warunki pogodowe; trzęsienie ziemi; wandalizm; wypadki; sabotaż; przerwa w dostawie energii; ataki typu „odmowa usługi” lub podobne ataki lub inne działania hakerów; awarie lub przerwy w Internecie lub sieci; działalności siły wyższej i wroga publicznego; akty wojny; akty terroryzmu; zamieszki; niepokoje społeczne lub publiczne; strajki, lokaut lub zakłócenia pracy; wszelkie prawa, nakazy, zasady, przepisy, działania lub ograniczenia jakiegokolwiek rządu lub organu rządowego, cywilnego lub wojskowego, w tym nakazy i wyroki sądów; lub jeśli inna osoba (w tym Sieć Społecznościowa) zmieni swoje usługi lub warunki lub przestanie oferować swoje usługi Użytkownikowi lub Cheepro na warunkach, które naszym zdaniem są uzasadnione.

40. Środki Zaradcze. Nawet jeżeli nie powiedzie się nam wyegzekowanie niniejszej Umowy, nie rezygnujemy z naszego prawa do tego. Wszelkie środki prawne, które przysługują nam na mocy niniejszej Umowy, nie wyłączają żadnych innych środków prawnych, które możemy mieć na mocy niniejszej Umowy, na podstawie prawa lub w inny sposób.

    41. Powiadomienia dla Użytkownika. Cheepro może powiadomić Użytkownika, umieszczając baner na platformie Cheepro lub na stronie internetowej Cheepro. Możemy również kontaktować się z Użytkownikiem lub jego Upoważnionymi Użytkownikami za pośrednictwem konta Użytkownika Cheepro lub podanych przez niego informacji kontaktowych, takich jak e-mail lub telefon, lub za pośrednictwem jego konta w co najmniej jednej sieci społecznościowej. Jeśli Użytkownik nie podtrzyma dokładnych informacji o koncie, takich jak dane kontaktowe, może nie otrzymywać krytycznych informacji o naszych Usługach Pakietu Abonamentowego lub niniejszej Umowie.

    42. Powiadomienia dla Cheepro. W przypadku każdego powiadomienia Cheepro, które Użytkownik przekazuje w związku z niniejszą Umową, należy powiadomić Cheepro za pomocą wiadomości e-mail na adres legal@cheepro.com i jej duplikatu przesłanego listem poleconym na adres: Cheepro sp. z o.o., ul. Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin. 

    43. Całość Umowy. Niniejsza Umowa, w tym inne dokumenty, o których mowa w niniejszej Umowie mające zastosowanie do Usług Pakietu Abonamentowego, stanowi całość umowy między Użytkownikiem a Cheepro na korzystanie z naszych Usług Pakietu Abonamentowego. Wszelkie wcześniejsze porozumienia, oświadczenia lub umowy (ustne lub pisemne), w tym dodatkowe warunki, które Użytkownik może przedstawić (takie jak warunki w jednostronnym zawiadomieniu od nas lub wydrukowane na potwierdzeniu zakupu lub innym dokumencie wygenerowanym przez Użytkownika) nie mają zastosowania. Niniejsza Umowa jest wiążąca dla stron oraz ich odpowiednich następców prawnych i cesjonariuszy.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza zgodę na ich używanie. Czytaj więcej

Akceptuję